Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ιστότοπος «www.whiteshepherd.gr» (εφεξής ο Ιστότοπος ή Ισοσελίδα) περιλαμβάνει σελίδες παρουσίασης για τη φυλή του Λευκού Ελληνικού Τσοπανόσκυλου υπό την αιγίδα του Ο.Φ.Λ.Ε.Τ. (εφεξής ο Όμιλος).
 2. Το σύνολο των σελίδων του Ιστότοπου «www.whiteshepherd.gr» και το ανηρτημένο εις αυτόν περιεχόμενο ανήκει στον Όμιλο Φίλων Λευκού Ελληνικού Τσοπανόσκυλου, προεδρευόμενο από τον Ανδριανόπουλο Βασίλειο, με έδρα τη διεύθυνση Λυκούργου 30, Καλαμάτα, 24100.
 3. Ο Ιστότοπος «www.whiteshepherd.gr» και ο αντίστοιχος Όμιλος εδρεύουν στην Ελλάδα και διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία ως προς όλη την δραστηριότητα αυτών και τις έννομες συνέπειες από την λειτουργία αυτών.
 4. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων, που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.
 5. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους χρήσης, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστότοπου.
 6. Ο Χρήστης καλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων του Ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές του, ώστε να ενεργεί αναλόγως. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές του, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του Χρήστη.
 7. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί κατά την διακριτική του ευχέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 8. Ο Χρήστης δεσμεύεται από τους ισχύοντες πάντα όρους, όπως είναι αυτοί διατυπωμένοι στον Ιστότοπο, κατά την ημερομηνία της επίσκεψής του.
 9. Ο Όμιλος διατηρεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει, με ή χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστότοπου.
 10. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Όμιλος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει, κατά την απόλυτη κρίση του, την διάθεση του περιεχομένου του Ιστότοπου, σε όσους Χρήστες πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσεως αυτού, καθώς και την ισχύουσα Ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 11. Ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς. Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Στις σελίδες της Ιστοσελίδας μπορεί να αναρτάται προωθητικό υλικό και διαφημίσεις και, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και την συντήρησή της.
 2. Ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη, με τρίτους παροχείς υπηρεσιών, που διαφημίζονται από τις σελίδες της Ιστοσελίδας και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 3. Ο Όμιλος υποχρεούται να εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στις σελίδες του και υποχρεούται να μην αναρτά αυτό εφόσον αντίκεται στα χρηστά ήθη ή την δημόσια τάξη.
 4. Δεν δύναται να καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη στον Όμιλο για τις διαφημίσεις, που προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, η ευθύνη δε αυτών βαρύνει αποκλειστικώς τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER

 1. Από τις σελίδες της Ιστοσελίδας και σε διαφορετικά σημεία (footer, pop up, windows κ.α), ο Χρήστης μπορεί να γίνει συνδρομητής του Νewsletter, από το οποίο μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την Ιστοσελίδα.
 2. Η εγγραφή στο Νewsletter γίνεται με την απλή συμπλήρωση του e-mail του Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του e-mail του από τη λίστα παραληπτών του Νewsletter, μπορεί να πατήσει πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος του μηνύματος που έλαβε, οπότε και θα γίνει η διαγραφή των στοιχείων του Χρήστη αυτόματα από τη λίστα παραληπτών.
 3. Ο Όμιλος μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών του Νewsletter για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού ή προωθητικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα.
 4. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής ή της διαγραφής οποιουδήποτε Χρήστη από τις λίστες παραληπτών του Newsletter, χωρίς την παροχή αιτιολογίας ή εξηγήσεων προς τούτο.
 5. Η τήρηση του Αρχείου βασίζεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Προοίμιο
  • Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Ιστότοπου μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της πολιτικής μας. Η παρούσα Σύμβαση συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο στον ίδιον τον Όμιλο όσο και στην Ιστοσελίδα και καλύπτει την διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, που συλλέγει η Ιστοσελίδα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.
  • Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα (Πολιτική - Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
  • Η προστασία των Προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών της Ιστοσελίδας και του Ομίλου μας διέπετε από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα από: 1) Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4624/2019, 2) τον Νόμο 3471/2006, 3) Το άρθρο 84 του Ν 2472/1997.
 2. Δημιουργία και Διαγραφή Προσωπικών δεδομένων
  • Η Ιστοσελίδα παρέχει το δικαίωμα στους Χρήστες να ζητούν την διαγραφή, την διόρθωση ή/και την ενημέρωση για την αλλαγή των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Καταστήματος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τις αλλαγές ή/και την επιθυμία διαγραφής της σχετικής εγγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.
 3. Διαβίβαση και Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών
  • Ο Όμιλος και η Ιστοσελίδα, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών, δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση αυτών. Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται ρητά να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της σε καμία άλλη επιχείρηση ή κανένα τρίτο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
  • Εξαιρετικά, ο Όμιλος μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, μόνον εάν: (α) έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων, (β) η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο και καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των Χρηστών/πελατών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες της Ιστοσελίδας γνωστοποιούν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή υλικής υποστήριξης προς την Ιστοσελίδα), (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.
 4. Προστασία Ανηλίκων
  • Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας που διαπιστώνεται ότι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνον με την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους και δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στον Όμιλο τα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνον αυτά των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών. Εφόσον ο ανήλικος υποβάλει στην Ιστοσελίδα τα Προσωπικά του Δεδομένα αυτά διαγράφονται αμέσως. Εις περίπτωση καταθέσεως ψευδών στοιχείων εκ μέρους του ανηλίκου η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς αδυνατεί να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων όλων των Χρηστών του.

Ε. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Όλα τα κατατεθειμένα και όσα θα κατατεθούν εις το μέλλον Σήματα Υπηρεσιών, κάθε μορφής (οπτικά, ηχητικά, με διασχηματισμό, με χρώματα κλπ.) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο (Domain Names), τα κατατεθειμένα και όσα θα κατατεθούν εις το μέλλον σχέδια, προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
 2. Όλες οι υφιστάμενες  πληροφορίες και το περιεχόμενο των σελίδων της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δεδομένων, προγραμμάτων  λογισμικού,  ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, η μορφή (layout) της Ιστοσελίδας και  άλλες πληροφορίες καθώς και οι μέλλουσες που πρόκειται να εισαχθούν,  απολαμβάνουν την προστασία τόσο της  Ελληνικής όπως επίσης και της Κοινοτικής  αλλά και της Διεθνούς Νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Βάσει των παραπάνω απαγορεύεται ρητά εκ μέρους οιουδήποτε Επισκέπτη ή Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, ολική η μερική, φόρτωση,  ανακοίνωση, διάδοση,  αναπαραγωγή, αποθήκευση, μετάδοση, επανέκδοση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναδημοσίευση, τροποποίηση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου του συνόλου ή μέρους των σελίδων της Ιστοσελίδας ενέργεια, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, με βάση το περιεχόμενο αυτό.
 4. Επίσης απαγορεύεται ρητά η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και τον πραγματικό δικαιούχο των πνευματικών δημιουργημάτων που προβάλλονται από αυτό.
 5. Από την παραπάνω προστασία εξαιρούνται μόνο οι τρίτοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των Σημάτων ή των Πνευματικών δικαιωμάτων επί των δημιουργημάτων τους και παρέχουν ρητά προς τον Ιδιοκτήτη την έγγραφη άδεια χρήσεως αυτών εις τον Όμιλο.
 6. Οι Χρήστες, οι οποίοι προβαίνουν σε προσβολή των Σημάτων ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, διώκονται αστικώς και ποινικώς για την εν λόγω προσβολή των δικαιωμάτων αυτού, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε βάρος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Τι είναι τα cookies;
  • Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μέσω του περιηγητή (browser) όταν επισκεπτόμαστε έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκαμε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της ιστοσελίδας, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Χωρίς την χρήση των cookies είναι αδύνατη η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, όπως είναι οι προσωπικές ρυθμίσεις του Πελάτη κ.α.
 2. Με τη χρήση αυτή, η ιστοσελίδα μας είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγησή σας, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης και να καθορίζονται οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή ευνοούν την προώθηση προιόντων για λόγους marketing.
 3. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο www.whiteshepherd.gr;
  • Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης όσων χρηστών έχουν λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Μπορείτε αν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να προειδοποιείται ο Χρήστης για την χρήση των cookies  σε ορισμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε για να  απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ζ. ΔΕΣΜΟΙ (Links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους ιστότοπους (websites), τους οποίους δεν ελέγχει για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, τους όρους χρήσης, την πολιτική και τους Όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, κλπ. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλόλητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες παραιτούνται ρητώς οποιωνδήποτε αξιώσεων κατά της Ιστοσελίδας και του Ομίλου σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Η. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση αυτή, που αποτελείται από το παρόν μέρος – κείμενο, τους Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνετε (φόρμα επικοινωνίας), ισχύει από την αποδοχή – επιβεβαίωσή της, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.

Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε αυτή τη σύμβαση, η οποία με την ευρεία δημοσιοποίησή της δια μέσου και του ΙΝΤΕΡΝΕΤ αναγνωρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται πάντοτε και έγκαιρα υπόψη των Χρηστών, ώστε να την αξιολογούν και να την κρίνουν ελεύθερα, εφόσον επιθυμούν να την αποδεχθούν.

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Ομίλου και Χρήστη πραγματοποιούνται εγγράφως και αρχειοθετούνται από τον Όμιλο για αποδεικτικούς λόγους.

Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη των Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη και έγκυρη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται εις την σχέση των μερών.

Θ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους του Προέδρου του Ομίλου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό, ενώ, αντιθέτως, δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του, όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο.

Οι παρόντες όροι χρήσεως εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των Όρων Χρήσεως του Ιστότοπου, αφού προηγηθεί απόπειρα Διαμεσολαβήσεως για την επίλυση της διαφοράς, είναι μονομελές Διαιτητικό Δικαστήριο.

Ο.Φ.Λ.Ε.Τ

Ο Όμιλος Φίλων Λευκού Ελληνικού Τσοπανόσκυλου έχει ιδρυθεί από το 2016 με σκοπό την ανάδειξη, βελτίωση και καθιέρωση του Λ.Ε.Τ. σαν φυλή καταξιωμένη στην Ελλάδα και αναγνωρισμένη από το FCI.

Επικοινωνία

Λυκούργου 30, 24100, Καλαμάτα

Μαθιόπουλος Παναγιώτης
+30 697 9591901

Ανδριανόπουλος Βασίλης
+30 698 3518585

info@whiteshepherd.gr

Ενημερωθείτε

Εγγραφείτε εδώ για να μαθαίνετε τα νέα μας
Πνευματικά Δικαιώματα © 2020 Ο.Φ.Λ.Ε.Τ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση © IDnet

Αναζήτηση